Voorwaarden

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: Aansluiting: de mogelijkheid voor de Klant om via een telefoon- en/of een kabelaansluiting gebruik te maken van de Dienst; ISNet: ISNet, gevestigd te Franeker; Klant: degene, natuurlijke of rechtspersoon met wie door ISNet een overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot de Dienst, dan wel die van de Dienst of de daarbij behorende Hard- of Software gebruik maakt; Acceptable Use Policy: de door ISNet gehanteerde en op de homepage van ISNet te vinden gedragsregels voor het gebruik van de Dienst waaraan de Klant zich dient te conformeren; Dienst: de door ISNet te exploiteren dienst waarbij via de technische infrastructuur van ISNet toegang wordt verkregen tot het Internet en waarbij onder meer op electronische wijze (a) informatie geraadpleegd kan worden, (b) berichten kunnen worden uitgewisseld en (c) server-ruimte kan worden aangeboden voor het plaatsen van informatie; Internet: een wereldwijd geheel van onder andere aan elkaar gekoppelde computernetwerken en computerdatabanken; Hardware: de afhankelijk van de door de Klant afgenomen Dienst voor het gebruik van die Dienst benodigde en door of namens ISNet geleverde hardware, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen modems; Software: de afhankelijk van de door de Klant afgenomen Dienst, voor het gebruik van die Dienst benodigde en door of namens ISNet geleverde software;
 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ISNet en de Klant, uit welke hoofde of onder welke benaming dan ook, tenzij ISNet en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 ISNet behoud zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen zullen via de geëigende media aan de Klant bekend gemaakt worden en treden in werking dertig dagen na bekendmaking of op een latere in de bekendmaking vermelde datum.
2.3 Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ISNet zijn aanvaard.
2.4 Eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover ISNet de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Voor zover een door ISNet gedane aanbieding met betrekking tot de Dienst kan worden beschouwd als een aanbod, is elk door ISNet gedaan aanbod een vrijblijvend aanbod.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant zich (1) door middel van een volledig ingevuld en ondertekend, door of namens ISNet ter beschikking gesteld orderformulier (“Orderformulier”); of (2) via de telefoon; of (3) via een homepage of (4) via een e-commerce website van ISNet of anderszins on-line aanmeldt voor een of meer Diensten van ISNet en ISNet deze aanmelding aanvaardt.
3.3 ISNet heeft het recht om een Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.4 Door ISNet opgegeven data voor de Aansluiting of voor een andere levering van de Dienst zijn streefdata. Bij overschrijding van de data is ISNet nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook en kan de Klant de overeenkomst ter zake de overschrijding niet ontbinden.

 1. Vergoedingen en Prijzen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen en afhankelijk van de door de Klant bij ISNet afgenomen Dienst, heeft ISNet vanaf het moment van Aansluiting, voor zover het de levering van de Dienst betreft die van ISNet afkomstig is, het recht aan de Klant een of meer van de volgende vergoedingen in rekening te brengen: (a) een eenmalig bedrag bij de Aansluiting van de Dienst; (b) een maandelijks bedrag voor de door ISNet aan de Klant geleverde Dienst; (c) vergoedingen gebaseerd op het gebruik of het gebruik boven de gestelde limiet per tijdseenheid van de Dienst en/of (d) een bedrag voor eventueel door ISNet geleverde bijzondere of optionele diensten.
4.2 De hoogte van de door de Klant op grond van artikel 4.1 verschuldigde vergoedingen en prijzen wordt vermeld in het Orderformulier, op een van de ISNet websites of in de door of namens ISNet verstrekte informatie over de Dienst.
4.3 ISNet behoudt zich het recht voor de vergoedingen en prijzen eenzijdig te wijzigen. ISNet stelt de Klant ten minste één maand voor de ingangsdatum van de verhoging op de hoogte van een verhoging van de toepasselijke vergoedingen. De Klant heeft het recht de Overeenkomst tot de ingangsdatum van de verhoging schriftelijk te beëindigen met ingang van de beoogde ingangsdatum van de verhoging, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst.
4.4 De Klant is de toepasselijke vergoedingen tevens verschuldigd indien van de Dienst gebruik wordt gemaakt door derden, tenzij de Klant kan aantonen dat dit gebruik onbevoegd is en het gebruik te wijten is aan ernstig tekort schieten van de zijde van ISNet.

 1. Betaling

5.1 Betaling van de door de Klant aan ISNet ter zake de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedragen vindt plaats door middel van automatische incasso, tenzij ISNet en de Klant zijn overeengekomen dat ISNet een factuur aan de Klant zal sturen. In geval van automatische incasso dient de Klant aan ISNet een machtiging te verlenen om de verschuldigde bedragen van de rekening van de Klant af te schrijven.
5.2 Klachten over het bedrag van de automatische afschrijving of, in het geval ISNet aan de Klant een factuur stuurt, over het factuurbedrag, dienen door de Klant binnen 14 dagen na de automatische afschrijving of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk door de Klant aan ISNet te worden gemeld. Indien de Klant een klacht indient overeenkomstig dit artikel en het niet-betwiste gedeelte van het door ISNet afgeschreven of in rekening gebrachte bedrag voldoet, zal ISNet geen gebruik maken van het recht de Overeenkomst op grond van artikel 12.1 onder (a) op te schorten of te beëindigen vanwege niet-tijdige betaling door de Klant.
5.3 Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso dient de Klant zorg te dragen voor toereikend saldo op zijn rekening. Indien betaling plaatsvindt door toezending van een factuur aan de Klant dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de in de factuur vermelde datum. Indien automatische afschrijving niet mogelijk is of de Klant de factuur niet tijdig betaalt, is de Klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
5.4 In geval van niet tijdige betaling in de zin van artikel 5.3 is de Klant vanaf de datum van verzuim tot en met de dag van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan alsmede de door ISNet gemaakte redelijke administratiekosten.
5.5 Alle door ISNet gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in geval van niet of niet tijdige betaling door de Klant komen voor rekening van de Klant, met een minimum van € 250,–.

 1. Verplichtingen van ISNet

6.1 ISNet zal zich inspannen om de Dienst zonder storing aan de Klant te leveren. Onder storing wordt verstaan de niet-beschikbaarheid van de Dienst voor gebruik door de Klant betreffende een substantieel gedeelte van de Dienst, uitgezonderd tijdens onderhoudsperioden, gedurende een opeenvolgende periode van tijd. Uitval van de telefoondienst of van het kabelsignaal of uitval van het electriciteitsnet vallen uitdrukkelijk niet onder een storing.
6.2 ISNet zal, afhankelijk van de Dienst al dan niet tegen betaling, de voor gebruik van een Dienst benodigde Hardware en/of Software, alsmede op zekere tijden en naar eigen inzicht nieuwere versies daarvan, beschikbaar stellen aan de Klant. Tenzij ISNet en de Klant expliciet schriftelijk anders overeenkomen, blijft de Hardware en/of Software eigendom van ISNet en zal de Klant daarvoor de nodige zorg betrachten. Bij vernieuwing van de Hardware en/of Software zal de Klant de oude versie aan ISNet retourneren. ISNet zal, indien toepasselijk voor een Dienst, aan de Klant gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord toekennen voor gebruik met betrekking tot die Dienst.
6.3 ISNet garandeert uitdrukkelijk niet dat van de Dienst, de Hardware en/of de Software altijd en zonder onderbreking of storing gebruik gemaakt kan worden. De enige aansprakelijkheid van ISNet voor een storing in een Dienst, de Hardware en/of de Software is het repareren van het gebrek of het vernieuwen van de afgifte van de gebrekkige Dienst, de Hardware en/of de Software.
6.4 Een storing in de Dienst zal door ISNet zo spoedig mogelijk worden opgeheven overeenkomstig de Overeenkomst. Herstel van een storing zal plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kan opheffing van een storing plaatsvinden indien dit tussen ISNet en de Klant is overeengekomen, waarbij de Klant de kosten verbonden aan het opheffen van de storing verschuldigd is.
6.5 De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant indien de storing veroorzaakt is door onzorgvuldigheid van de Klant of door een handelen van de Klant in strijd met de Overeenkomst.
6.6 ISNet heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant.
6.7 ISNet heeft het recht wijzigingen in de gebruikersnaam en/of wachtwoord(en) aan te brengen indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de Dienst. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de Klant toegang verkrijgt tot de Dienst, zal ISNet de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.
6.8 ISNet is nimmer aansprakelijk voor schade, welke de Klant mogelijk lijdt, als gevolg van het gestelde onder dit artikel.

 1. Verplichtingen van de Klant

7.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de hardware, software, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Dienst operationeel te laten zijn. Voor zover noodzakelijk voor het inwerking stellen of het inwerking houden van de Dienst, zal de Klant zijn eigen hardware, software, hulpapparatuur of verbindingen tijdelijke ter beschikking stellen om ISNet in staat te stellen de Dienst(en) te verschaffen.
7.2 Indien noodzakelijk voor de Dienst zal de Klant alle medewerking aan ISNet of een door haar ingeschakelde derde verlenen om de Dienst op de locatie bij de Klant operationeel te maken. De Klant zal zelf zorgdragen voor eventuele vergunningen, ontheffingen of machtigingen die voor het gebruik van de Dienst noodzakelijk zijn.
7.3 De Klant zal zich onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de Overeenkomst of de wet. In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van de volgende gedragingen:
a. het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of van ISNet;
b. het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen of pogen te verschaffen tot computersystemen, software en data;
c. het verspreiden van gegevens in strijd met wettelijke bepalingen;
d. het zonder toestemming van de desbetreffende derde veranderen wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
e. het creëren, introduceren of verspreiden van virussen;
f. het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van ISNet wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere klanten van ISNet bij het gebruik van de Dienst worden gehinderd.
7.4 De Klant zal de door ISNet ter beschikking gestelde Hard- en Software niet tijdelijk of permanent verhuren, in lease geven, verkopen, overdragen of anderszins vervreemden.
7.5 De Klant zal geen gebruik maken van de Dienst op een wijze die het gebruik van de Dienst door andere gebruikers zou kunnen verhinderen c.q. belemmeren.
7.6 De Klant zal geen gebruik maken van hardware en/of software die niet voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen of op een wijze die niet door ISNet is toegestaan.
7.7 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISNet commercieel gebruik te maken van de homepages of de Dienst.
7.8 De Klant is op grond van dit artikel 7 verantwoordelijk voor elk gebruik dat door middel van zijn aansluiting van de Dienst wordt gemaakt, ongeacht of dit gebruik plaatsvindt door de Klant zelf of door derden.
7.9 De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn computer en bestanden. ISNet zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
7.10 ISNet behoudt zich het recht voor om, overeenkomstig de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, adequate maatregelen te nemen indien de Klant met gebruikmaking van de Dienst inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of anderszins onrechtmatig handelt.

 1. Intellectuele en industriële eigendom

8.1 ISNet beschikt over de noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten om de Dienst aan de Klant te leveren.
8.2 ISNet vrijwaart de Klant tegen aanspraken of vorderingen van derden met betrekking tot (beweerdelijke) schending van enig intellectueel eigendomsrecht van deze derde ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de Dienst en/of van de Hard- en/of Software door de Klant, mits de Klant:

ISNet onverwijld op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of vordering;

ISNet exclusief toestaat en in staat stelt de verdediging tegen de aanspraak of vordering te voeren;

ISNet de nodige informatie en bijstand verschaft om ISNet in staat te stellen adequaat de verdediging tegen de vordering of aanspraak te voeren en;

ISNet de exclusieve zeggenschap verleent in de verdediging tegen de vordering, daaronder begrepen het treffen van een regeling in der minne.

ISNet vrijwaart de Klant niet indien de (beweerdelijke) schending is ontstaan door, in verband met of als gevolg van toedoen van de Klant.
8.3 De Klant verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de door ISNet beschikbaar gestelde [Hard- en]Software en daarbijbehorende gebruikersdocumentatie voor de duur van de Overeenkomst.
8.4 De Klant mag de Software en de daarbijbehorende gebruikersdocumentatie niet kopiëren, tenzij dit is toegestaan op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen, waaronder mede valt het kopiëren voor normaal gebruik en ten behoeve van back-up doeleinden. De Klant zal de op de [Hard- en] Software en de daarbijbehorende gebruikersdocumentatie vermelde gegevens met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en herkomst ongewijzigd intact laten.

 1. Overmacht

9.1 ISNet wordt niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de Klant wegens een tekortkoming in de nakoming of wegens niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming in de nakoming of niet-nakoming niet te wijten is aan de schuld van ISNet, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ISNet komt.

 1. Aansprakelijkheid(beperkingen)

10.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van ISNet wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het totale bedrag dat de Klant de twee maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan ISNet heeft betaald. Aansprakelijkheid van ISNet voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is ten alle tijde uitgesloten.
10.2 Buiten het in artikel 10.1 genoemde geval rust op ISNet geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
10.3 Het belang van ISNet zich redelijkerwijs tegen een vordering tot schadevergoeding te kunnen verweren brengt mee dat het recht op schadevergoeding van de Klant vervalt indien de Klant zijn recht op schadevergoeding niet geldend maakt binnen een maand na het ontstaan van de schade.
10.4 De Klant is aansprakelijk voor elke schade die door hem wordt toegebracht aan ISNet. Deze aansprakelijkheid van de Klant geldt ook ten aanzien van schade veroorzaakt door derden wiens handelingen en gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend.
10.5 De Klant vrijwaart ISNet voor alle aanspraken van derden welke verband houden met het gebruik van de Dienst(en) door de Klant of door derden wiens gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend. De Klant zal aan ISNet alle schade en kosten vergoeden die uit dergelijke aanspraken van derden ontstaan.
10.6 ISNet is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant door handelen of nalaten van derden waarmee de Klant een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien het overeenkomsten betreft die voor het gebruik van de Dienst bevorderlijk, wenselijk of noodzakelijk zijn, waaronder maar niet uitsluitend begrepen overeenkomsten met telefoonmaatschappijen, kabelmaatschappijen en hard- of softwareleveranciers.

 1. Duur en opzegging van de overeenkomst

11.1 Een Overeenkomst wordt ofwel voor bepaalde ofwel voor onbepaalde tijd aangegaan en vangt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aan op het moment van Levering van de Dienst.
11.2 Indien de Overeenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor deze is aangegaan, niet door ISNet of de Klant wordt opgezegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.3, wordt de Overeenkomst van rechtswege voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
11.3 Na het verstrijken van de bepaalde duur waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, kan de Overeenkomst door ISNet en door de Klant schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden. Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan door ISNet en de Klant te allen tijde worden opgezegd met in achtneming van een termijn van twee maanden. Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van een kalendermaand.
11.4 ISNet heeft het recht de Overeenkomst tussentijds en eenzijdig te wijzigen, mits de voorgenomen wijziging niet van ingrijpende aard is. ISNet stelt de Klant ten minste één maand voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte van de voorgenomen wijziging. De Klant heeft het recht binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van ISNet de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen behalve indien het gaat om een prijswijziging waarvoor op grond van artikel 4.3 geen ontbinding mogelijk is.

 1. Opschorting en beëindiging

12.1 ISNet heeft het recht om met onmiddellijke ingang de (levering van of toegang tot de) Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk of anderszins schadeplichtig te zijn jegens de Klant, indien:a. de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de wet, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis opschorting of beëindiging niet rechtvaardigt;
b. de Klant surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of hij onder curatele wordt gesteld.
12.2 Opschorting of beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 12.1 laat de betalingsverplichtingen van de Klant op grond van de Overeenkomst onverlet.
12.3 De Klant zal terstond na beëindiging van de Overeenkomst alle door ISNet ter beschikking gestelde Hard- en Software en alle eventuele kopieën daarvan terstond aan ISNet te retourneren.

 1. Informatie

13.1 De Klant verschaft aan ISNet de informatie die door ISNet nodig wordt geacht en waarom door ISNet wordt verzocht ten behoeve van de levering en afgifte van de Dienst door ISNet. De Klant zal ISNet terstond op de hoogte stellen van een wijziging in de door hem aan ISNet verschafte gegevens.
13.2 De Klant geeft toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in de klantenregistratie van ISNet. Deze klantenregistratie is enkel toegankelijk voor ISNet en dient slechts voor administratieve doeleinden of de eigen marketing activiteiten van ISNet. De klantenregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij met voorafgaande instemming van de Klant.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 ISNet is gerechtigd het geheel van rechten en verplichtingen dat voortvloeit uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. ISNet zal de Klant van een dergelijke overdracht op de hoogte stellen. Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen in geval van een dergelijke overdracht, tenzij de overdracht van de Overeenkomst plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst behoren.
14.2 De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISNet.

 1. Gebruik van het Internet door de Klant

15.1 Op het gebruik van de door ISNet geboden Dienst is de Acceptable Use Policy van toepassing. De Klant dient zich hieraan te confirmeren. In het geval van schending van de Acceptable Use Policy, behoudt ISNet zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
15.2 De Klant is verantwoordelijk voor het versturen en ontvangen van eender welk materiaal door middel van de Dienst naar andere gebruikers of naar servers van ISNet of derde partijen. In het bijzonder is de Klant verantwoordelijk voor het feit dat het materiaal door hem of door de Dienst verzonden is, geen storing veroorzaakt in het telecommunicatie- of kabelnetwerk, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen, of goede zeden, wetgeving of regelgeving afkomstig van de overheid. Indien ISNet, de overheid of derde partijen kunnen laten zien dat dergelijk materiaal is overgebracht door middel van de Dienst van de Klant aan andere gebruikers of aan servers van ISNet of derde partijen, heeft ISNet het recht om het beweerdelijk inbreukmakend materiaal te verwijderen of om het gebruik te voorkomen zonder de Klant te hoeven raadplegen.
15.3 Aangezien ISNet niet toeziet op het naar derde partijen verstuurde of van derde partijen ontvangen materiaal noch het materiaal controleert, is ISNet niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijk materiaal en informatie of voor de illegale of inbreukmakende inhoud. Noch zal ISNet verantwoordelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook veroorzaakt door vertraging, vervorming of verdwijning van materiaal overgebracht door gebruik van de Dienst.

 1. IP-adressen en domeinnamen

16.1 Indien is overeengekomen dat ISNet voor de Klant een IP-adres zal verkrijgen en/of een domeinnaam zal plaatsen, zijn hierop de bepalingen van dit artikel van toepassing.
16.2 ISNet wijst de Klant een IP-adres toe. ISNet kan dit IP-adres te allen tijde wijzigen. De Klant kan aan de toewijzing van een IP-adres geen enkel recht ontlenen.
16.3 Op aanvraag en gebruik van een IP-adres en/of domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Network Solutions, Inc. en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over verlening van het IP-adres en/of de domeinnaam. ISNet vervult ter zake van de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam of (klasse van) IP-adres(sen) ook wordt (worden) verleend.
16.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat (een medewerker van) ISNet wordt geregistreerd als technisch contactpersoon van het domein. ISNet heeft echter geen enkele betrokkenheid bij het gebruik van het domein. De Klant vrijwaart ISNet tegen aanspraken van derden die verband houden met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van ISNet.

 1. Slotbepalingen

17.1 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. ISNet en de Klant zullen in dat geval in onderling overleg de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling in acht zullen worden genomen.
17.2 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, dient een aanvulling of wijziging van een tussen ISNet en de Klant gesloten overeenkomst altijd schriftelijk te worden overeengekomen.
17.3 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies en zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op alle reeds bestaande overeenkomsten.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.
18.2 Onverminderd het recht van ISNet een geschil voor te leggen aan een andere rechter, die op grond van wettelijke bepalingen bevoegd is te oordelen, komen partijen overeen geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met deze Overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. Indien gebruiker, natuurlijke persoon, door ISNet in rechte wordt betrokken dan kan hij door middel van een schriftelijke verklaring binnen een maand na dagvaarding opteren voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats
18.3 Klant verklaart ISNet geheel vrij in de keuze van haar advocaat.